Santas Around the World: Polish Santa | Jim Shore

Santas Around the World: Polish Santa
Ornaments
4.75" x 1.50"
$29.95
SH000009